Foto
 1.  Statut Przedszkola Publicznego nr 46 w Opolu;
 2. Regulamin Organizacyjny Przedszkola Publicznego nr 46 w Opolu;
 3.  Regulamin Pracy Przedszkola Publicznego nr 46 w Opolu;
 4.  Regulamin Wynagradzania Pracowników Samorządowych zatrudnionych w Przedszkolu      

    Publicznym nr 46 w Opolu;

 1.  Regulamin Przyznawania Nagród Za Szczególne Osiągnięcia W Pracy Pracowników Nie  

     Będących Nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym nr 46 w Opolu;

 1.  Regulamin Przyznawania Nagród Nauczycielom zatrudnionym w Przedszkolu Publicznym

     nr 46 w Opolu;

 1.  Regulamin Zakładowego Funduszu Zdrowotnego Dla Nauczycieli;
 2. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Przedszkola Publicznego nr 46 w Opolu;
 3. Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego nr 46 w Opolu;
 4. Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Publicznego nr 46 w Opolu
 5. Regulamin Dokonywania Oceny Pracy Nauczycieli Przedszkola Publicznego nr 46 w

       Opolu;

 1. Regulamin Przeprowadzania Okresowych Ocen Pracowników Samorządowych;
 2. Regulamin Naboru Na Wolne Stanowiska Urzędnicze.
 3. Regulamin postępowania o udzielenie zamówień publicznych, których wartość nie

       przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Przedszkolu    

       Publicznym nr 46 w Opolu;

 1. Instrukcja kasowa Przedszkola Publicznego nr 46 w Opolu
 2. Polityka Rachunkowości Przedszkola Publicznego nr 46 w Opolu
 3. Instrukcja Sporządzania, Obiegu i Kontroli Dokumentów Przedszkola Publicznego nr 46 w Opolu
 4. Instrukcja Inwentaryzacyjna Przedszkola Publicznego nr 46 w Opolu
 5. Instrukcja Archiwalna Przedszkola Publicznego nr 46 w Opolu
 6. Instrukcja Kancelaryjna i Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Przedszkola Publicznego nr 46 w Opolu
 7. Instrukcja BHP i p. poż . Przedszkola Publicznego nr 46 w Opolu