Foto

Przedszkole  działa  na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910,1378), Ustawy  z  dnia 7  września 1991 roku o  systemie  oświaty , (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.poz.1327).Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1679), Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela tekst jednolity z 14 października 2019 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), uchwał organu prowadzącego oraz zgodnie ze statutem.

Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych

Co roku szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji są opublikowane na stronie internetowej

Opolskiego Serwisu   Oświatowego  http://oswiata.opole.pl/rekrutacja/przedszkolaoraz na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych w przedszkolach publicznych.