Foto

Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w Przedszkolu Publicznym nr 46 w Opolu określa Instrukcja kancelaryjna.

Rejestracja, łączenie i przechowywanie akt odbywa się w oparciu o Jednolity rzeczowy wykaz akt, który stanowi jednolitą rzeczową klasyfikację akt powstających w toku działalności przedszkola oraz klasyfikację archiwalną. Dla każdej, końcowej w podziale klasyfikacji, pozycji jednolitego rzeczowego wykazu akt, zakłada się spis spraw oraz odpowiadającą temu spisowi teczkę aktową do przechowywania  w niej spraw ostatecznie załatwionych.

REJESTRY

 1.  Rejestr uchwał rady pedagogicznej;
 2.  Rejestr zarządzeń dyrektora;
 3.  Rejestr wypadków pracowników;
 4.  Rejestr wypadków dzieci;
 5.  Rejestr zwolnień lekarskich;  
 6.  Rejestr zamówień publicznych;
 7.  Rejestr skarg i wniosków;
 8.  Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych;

EWIDENCJE

 1. Ewidencja dzieci;
 2. Ewidencja odzieży ochronnej (karty ewidencyjne);
 3. Ewidencja emerytów i rencistów;
 4. Ewidencja pieczęci i druków ścisłego zarachowania;
 5. Ewidencja delegacji służbowych;
 6. Ewidencja wydanych legitymacji.