Foto

Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w Przedszkolu Publicznym nr 46 w Opolu określa Instrukcja kancelaryjna.

Rejestracja, łączenie i przechowywanie akt odbywa się w oparciu o Jednolity rzeczowy wykaz akt, który stanowi jednolitą rzeczową klasyfikację akt powstających w toku działalności przedszkola oraz klasyfikację archiwalną. Dla każdej, końcowej w podziale klasyfikacji, pozycji jednolitego rzeczowego wykazu akt, zakłada się spis spraw oraz odpowiadającą temu spisowi teczkę aktową do przechowywania  w niej spraw ostatecznie załatwionych.

REJESTRY

 1.  Rejestr uchwał rady pedagogicznej;
 2.  Rejestr zarządzeń dyrektora;
 3.  Rejestr wypadków pracowników;
 4.  Rejestr wypadków dzieci;
 5.  Rejestr zwolnień lekarskich;  
 6.  Rejestr zamówień publicznych;
 7.  Rejestr skarg i wniosków;
 8.  Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych;

EWIDENCJE

 1. Ewidencja dzieci;
 2. Ewidencja odzieży ochronnej (karty ewidencyjne);
 3. Ewidencja emerytów i rencistów;
 4. Ewidencja pieczęci i druków ścisłego zarachowania;
 5. Ewidencja delegacji służbowych;
 6. Ewidencja wydanych legitymacji.

Rejestry:

·rejestr wypadków,

.rejestr zatrudniania i zwalniania pracowników

.rejestr nagród jubileuszowych

Ewidencje:

· ewidencja obiegu dokumentów,

· ewidencja baz danych,

· ewidencja zasobu bibliotecznego,

· ewidencja akt osobowych,

· ewidencja czasu pracy,

· ewidencja emerytów i rencistów,

· ewidencja odzieży ochronnej i sprzętu ochronnego,

· ewidencja wyposażenia,

· ewidencja inwestycji,

· ewidencja wykorzystania środków na realizację zadań gospodarki pozabudżetowej,

· ewidencja przychodów i rozchodów wydzielonego rachunku dochodów