Foto

Przedmiotem działalności Przedszkola jest:
•    zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w zakresie wychowania    

przedszkolnego oraz obowiązkowego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania;
•    przeprowadzenie rekrutacji dzieci i uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie, odpowiednio dla Przedszkola ;
•    realizację ustalonych przez MEN podstaw programowych wychowania przedszkolnego i  kształcenia ogólnego;
•    zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
•    realizację celów i zadań określonych w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.poz.1327).

oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.


Kompetencje przedszkola rozumiane jako kompetencje dyrektora oraz rady pedagogicznej określa Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910,1378 )