Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Opole.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Opolu. 

Na czele przedszkola stoi dyrektor.

Obsługa finansowo - księgowa:   CUW Opole, ul. Piastowska 17