Foto

Regulamin Pracy

Regulamin Zakładowego Funduszu Zdrowotnego dla Nauczycieli

Regulamin Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Przeprowadzania Okresowych Ocen Kwalifikacyjnych Pracowników

Samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych

Regulamin Przedszkola

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Organizacyjny Przedszkola

Regulamin Naboru Pracowników Samorządowych na stanowiska urzędnicze w tym stanowiska urzędnicze kierownicze

Regulamin Przyznawania Nagród za Szczególne Osiągnięcia w Pracy Pracowników Administracji i Obsługi

Regulamin Zasad i Kryteriów Przyznawania Nagród ze Specjalnego Funduszu Nagród dla Nauczycieli

Regulamin Wynagradzania Pracowników Samorządowych

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja Kancelaryjno-Archiwalna

Instrukcja Sporządzania Obiegu i Kontroli Dokumentów

Instrukcja Wewnętrzna Przedszkola w Sprawie Inwentaryzacji Składników Majątkowych

Regulaminy i instrukcje znajdują się u Dyrektora placówki.