Foto

DYREKTOR PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 46
w Opolu ul. Niemodlińska 60a tel. 774743782
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy


Wymiar etatu: 0,25
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole Publiczne Nr 46 w Opolu, ul. Niemodlińska 60a
1. Niezbędne wymagania:
1) ma obywatelstwo polskie;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz
samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
2. Kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:
1) ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
2) ukończył/a średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.
3) jest wpisana/y do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
4) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
3. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisko, na które przeprowadzany jest konkurs:
1). Posiada dobrą znajomość:
– zagadnień rachunkowości budżetowej i obowiązujących zasad w jednostkach oświatowych,
– gospodarki finansowej jednostek budżetowych, dyscypliny finansów publicznych, planu kont, klasyfikacji, księgowości oraz sprawozdawczości budżetowej,
– regulacji prawnych oraz umiejętność właściwej ich interpretacji i stosowania, w zakresie prawa pracy (w tym: Karty Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych), ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego,
– systemu Informacji Oświatowej – SIO.
2). Posiada umiejętność:
– stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
– komunikowania się oraz wypowiadania się na piśmie;
– pracy w zespole, dyspozycyjność, umiejętność trafnego podejmowania decyzji, zdolność analitycznego i strategicznego myślenia;
– obsługi komputera (MS Office, Excel WINDOWS, WORD) programów finansowo - księgowo-płacowych ( PROG- MAN - Finanse DDJ, Kadry, Płace, Sigma –Vulcan ).
3). Ma doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
4). Ponadto wykazuje:
a) dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku oraz odporność na stres,
b) cechy takie jak: uczciwość, odpowiedzialność, sumienność, rzetelność, staranność, terminowość, punktualność.
4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku głównego księgowego:
1). Obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:
a. prowadzenia rachunkowości jednostki,
b. wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
c. dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
z planem finansowym,
d. dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących
operacji gospodarczych i finansowych.
2). Obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych:
a. ewidencja wykonania budżetu,
b. ewidencja majątku trwałego,
c. wycena poszczególnych składników aktywów i pasywów,
d. sporządzanie sprawozdań finansowych,
e. stałe kontrolowanie stopnia realizacji planu, zaangażowania wydatków, zagrożeń, przekroczenia lub niewykonania planu, w całości i w poszczególnych pozycjach,
f. zapewnienie terminowego rozliczania należności i zobowiązań,
g. sporządzenie sprawozdań i ich terminowe przekazanie zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sprawozdawczości budżetowej,
h. ewidencjonowanie i rozliczenia podatkowe,
i. funkcjonowanie kasy jednostki, rozliczenie intendenta i zaliczkobiorców,
j. prowadzenie i kontrolowanie rozliczeń i ochrona wartości pieniężnych,
k. przechowywanie i archiwizacja dokumentów w okresach określonych w ustawie o rachunkowości, w przepisach podatkowych, emerytalnych wynikających z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także zapewnienie należytej ochrony danych osobowych.
3). Opracowanie projektów dokumentacji, które powinny:
a) zapewnić należyte sprawowanie funkcji informacyjnej i kontrolnej,
b) umożliwić sporządzanie informacji o działalności jednostki na potrzeby jej zarządzania i użytkowników zewnętrznych,
c) zapewnić włączenie systemu rachunkowości do systemu kontroli (a przez to zagwarantować ochronę interesów finansów publicznych), w tym kontroli finansowej.
4). Prawa głównego księgowego:
a. prawo odmowy podpisania dokumentu, a przez to stwierdzenia poprawności dokumentu lub dokumentowanej operacji po dokonanej wstępnej kontroli,
b. prawo żądania niezbędnych informacji i wyjaśnień w formie ustnej lub pisemnej,
c. prawo żądania udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem informacji i wyjaśnień
d. prawo wnioskowania do dyrektora o określenie trybu, według którego mają być wykonywane przez inne osoby prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej.
4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
- miejsce pracy: Przedszkole Publiczne Nr 46 w Opolu ul. Niemodlińska 60a
- praca siedząca
- praca przy komputerze
- pokój administracji na parterze
- praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego wymagającego dobrego wzroku
- wymiar etatu : 0,25
5. W Przedszkolu Publicznym Nr 46 w rozumieniu przepisów rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu kwietniu 2016 r. wskaźnik wynosił 0%
6. Wymagane dokumenty:
Kandydat na wolne stanowisko urzędnicze obowiązany jest przedstawić:
1) życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej odręcznie podpisany;
2) list motywacyjny odręcznie podpisany;
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych;
5) kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie
o zatrudnieniu, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
6) kopie dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie;
7) podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,korzystaniu z pełni praw publicznych;
8) podpisana klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ; (Dz.U.z 2014r.poz.1182)
9) podpisane pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10) oświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku urzędniczym.
7. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w kancelarii przedszkola lub przesłać pocztą na adres placówki: Przedszkole Publiczne Nr 46 ul. Niemodlińska 60a, 45-864 Opole , w zamkniętych i opisanych kopertach z imieniem i nazwiskiem kandydata, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko urzędnicze – głównego księgowego w Przedszkolu Publicznym Nr 46 w Opolu.
Termin składania dokumentacji od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 07.06.2016r w godzinach od 08.00-15.00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu. Złożone oferty będą badane pod względem spełnienia wymagań formalnych. Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych lub wpłyną po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej www.bip.um.opole.pl , www.bip-pp46.opole.pl oraz na tablicy informacyjnej w Przedszkolu Publicznym Nr 46 w Opolu.
Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę, z tym, że pierwsza umowa zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 47 43 782
Dokumenty kandydatów, którzy nie uzyskają akceptacji komisji będą przechowywane w kancelarii Przedszkola Publicznego Nr 46 w Opolu przez okres 3 miesięcy od momentu upowszechnienia informacji o wynikach naboru, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.


Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 46 w Opolu

mgr Anna Hebda