Foto
Termin kontroli
Instytucja kontrolująca
Cel kontroli
 
22-23.10.1998
Wydział Oświaty Opole
sprawy kadrowe
15.10.1998
Kuratorium Oświaty Opole
 
udział w posiedzeniu
Rady Pedagogicznej
26-28.10 i 3.11.1998
Kuratorium Oświaty Opole
 
wizytacja prowadzona zgodnie z omówionym programem
13.11.1998
Kuratorium Oświaty Opole
 
udział w posiedzeniu
Rady Pedagogicznej
10-28.03.1999
Urząd miasta Opola
gospodarka kasowa,rozrachunki,
inwentaryzacja,gospodarka żywieniowa,dochody i koszty
03.02.2000
Kuratorium Oświaty
 Opole
organizacja pracy w świetle obowiązujących unormowań prawnych
16.05.2000
WSSE w Opolu
realizacja wychowania zdrowotnego
26.01.2001
Kuratorium Oświaty Opole
 
realizacja zadań wychowawczych w przedszkolu
25.10.2001
WSSE w Opolu
realizacja zadań prozdrowotnych
21.01.2002
Wydział Oświaty Opole
przegląd obiektu pod kątem wykonanych remontów bieżących
10.10.2003
Kuratorium Oświaty Opole
 
bieżące badanie.przestrzeganie praw dziecka oraz upowszechnie-
nie wiedzy o tych prawach
27.09.2004
Sanepid Opole
kontrola stanu sanitarnego
15.11.2004
KFEiS UM Opole
zakładowy plan kont,inst.
inwentaryzacyjna,inst..obiegu kontr.dowodów księgowych       
21-23.03.2005
Kuratorium Oświaty Opole
 
zewnętrzne mierzenie jakości pracy przedszkola
29.04.2005
Wydział Oświaty Opole
przegląd bieżący dot.organizacji przedszkola
03.11.2005
KFEiS UM Opole
zakładowy plan kont,inst.
inwentaryzacyjna,inst..obiegu kontr.dowodów księgowych       
08 i 15.11.2007
 
Wydział Oświaty Opole
Zgodność ark.org przedszkola na 2007/08 z realizowanymi przez nauczycieli czynnościami.
08.05.2008
 
Wydział Budżetu-Referat Planowania Budżetu
Wdrożenie regulaminu dodatków dla nauczycieli
01-31.12.2008
Urząd Miasta Opola Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Gospodarka finansowa,
Zamówienia publiczne, System kontroli wewnętrznej
23.01.2009
Wydział Budżetu-Referat Planowania Budżetu
Prawidłowość naliczania odsetek od nieterminowych płatności za przedszkole
23.02.-02.03.2010
 
 
ZUS O/Opole
Zgodność naliczania składek
13-17.12.2010
Urząd Miasta Opola Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Kontrola sprawdzająca