Przedszkole  realizuje  cele  i  zadania  określone w ustawie o systemie 
oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności 
podstawie programowej wychowania przedszkolnego.